Kvalitet

Kvalitet har alltid varit ett övergripande krav i vår verksamhet. Därför ska ELBE Automatic AB se till de egna kvalitetskraven alltid ska överensstämma med eller överträffa kundens kvalitetskrav och förväntningar. Vår kunskap och maskinpark ska möjliggöra att rätt kvalitet levereras. Därför sker en löpande anpassning i den tekniska utvecklingen samt kontinuerlig utbildning av personal och medarbetare.

Kvalitetscertifiering

Vi är certifierade enligt UL-CSA, vilket innebär att vi har tillstånd att bygga utrustning för den amerikanska och kanadensiska marknaden. Då Demko är vårt kontrollorgan utförs minst fyra kontroller av våra konstruktioner varje år. Dessutom kalibreras våra instrument och pressverktyg minst en gång per år av ackrediterad firma.

Miljöpolicy

På samma sätt som den röda tråden genomsyrar en effektivare och säkrare produktion, genomsyrar den gröna tråden vårt miljötänkande och våra satsningar på en ekologisk och hållbar utveckling.

Affärsidé/Uppdrag

ELBE Automatic AB projekterar, tillverkar, installerar och driftar elautomations utrustningar.

– Vår strävan är att alltid använda komponenter som är återvinningsbara och ej innehåller miljöfarliga ämnen.

Strategi

– Skapa affärsfördelar för företaget.

– Vi strävar efter att reducera energianvändning genom energisnåla verktyg och satsa på miljövänlig el, som vårt eget vindkraftverk.

– Vi strävar efter att minska användningen av miljöfarliga produkter genom att köpa in miljövänliga produkter när det alternativet erbjuds till rimliga kostnader.

Nyckelmening

– Kontinuerligt minska företagets miljöpåverkan.

– Effektivisera nyttjandet av energi och insatta medel.

– Stimulera alla medarbetare att aktivt medverka i företagets miljömål.

Genomförandet

– Vi ska följa miljölagstiftningen i alla tillämpliga delar.

– I förväg utvärdera miljökonsekvenserna av alla nya verksamheter, komponenter, förpackningar, transporter och produkter.

– Kartlägga och övervaka den miljöpåverkan i närområdet som förorsakas av företagets pågående verksamhet.

– Använda rutiner och handlingsplaner för att kontrollera att miljöpoicyn efterlevs.

– Fortlöpande informera och påverka våra kunder och leverantörer samt ställa krav så att vi gemensamt driver miljöarbetet framåt.

– Vi satsar på en avfallshantering med hög återvinningsgrad genom att återvinna material så långt som möjligt.

– Vi ska kontrollera och reducera bullernivån inom byggnaderna genom att använda rätt teknik.